Klinik Diakonissen Salzburg

Salzburg

2,5 km vom Residenzplatz Salzburg